Razem już 3077 dni
W niedzielne popołudnie Młodość rozegra kolejne ligowe spotkanie. Tym razem rywalem naszej drużyny b... Czytaj więcej
Regulamin obiektu sportowego LKS Młodość Rudno przy ulicy Gliwickiej
 1. Niniejszy regulamin obowiązuje na obszarze boiska sportowego oraz w pomieszczeniach klubu przy ulicy Gliwickiej w Rudnie.
 2. Każdy korzystający ma obowiązek zapoznania się i stosowania przepisów niniejszego regulaminu.
 3. Wejście na teren obiektów oznacza bezwzględną akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Z obiektów sportowych mogą korzystać osoby indywidualne i grupy zorganizowane za zgodą Zarządu Klubu LKS Młodość Rudno.
 5. Korzystanie z obiektów przez grupy zorganizowane oraz przeprowadzanie treningów, imprez sportowych, szkoleń wymaga zawarcia porozumienia z Zarządem Klubu LKS Młodość Rudno.
 6. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom służb porządkowych.
 7. W przypadku organizacji imprez masowych mają zastosowanie ponadto przepisy Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 8. Za bezpieczeństwo osób przebywających na obiektach odpowiedzialni są trenerzy i opiekunowie grup zorganizowanych, organizatorzy imprez i rozgrywek.
 9. Każdy kto przebywa na boisku powinien się tak zachować, aby nie szkodził i nie stwarzał zagrożenia innym. Zabrania się wnoszenia i posiadania na boisku:
  • napojów alkoholowych oraz ich spożywania,
  • broni wszelkiego rodzaju, przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pocisk,
  • pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
  • fajerwerków, kul świecących i innych przedmiotów pirotechnicznych,
  • instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
  • kominiarek mogących służyć do maskowania się celem uniemożliwienia identyfikacji policji i służbom porządkowym
 10. Ponadto zakazuje się:
  • wchodzenie lub przechodzenia przez ogrodzenie,
  • wchodzenie na obszary, które nie są przeznaczone dla widzów,
  • rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • używanie wulgarnego i obraźliwego słownictwa, obrażania jakichkolwiek osób,
  • rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i kul świecących, sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek bez zgody prezesa klubu,
  • zaśmiecania boiska w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów,
  • wywieszanie na ogrodzeniach flag i transparentów o treściach obraźliwych lub prowokacyjnych.
 11. Klub LKS Młodość Rudno zastrzega sobie wyłączne prawo do ustalania zasad wpuszczania osób na teren obiektu.
 12. Klub LKS Młodość Rudno nie odpowiada za wypadki i zdarzenia wynikłe z nieprzestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
 13. Za przedmioty wartościowe pozostawione terenie obiektów Klub LKS Młodość Rudno nie odpowiada.
 14. Wszystkich użytkowników obiektu zobowiązuje się do zachowania ładu i czystości w obiekcie sportowym i jego bezpośrednim otoczeniu. Po zakończeniu zajęć do użytkowników obiektu należy uporządkowanie sprzętu sportowego.
 15. Prowadzący zajęcia zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu, dbać o bezpieczeństwo osób mu podległych przez cały czas pobytu w obiekcie sportowym.